Viện Lưu Trữ Phật Pháp Berzin

Viện Lưu Trữ Phật Pháp của Tiến sĩ Alexander Berzin

Chuyển sang Bản Chữ Nổi của trang này. Về trang hướng dẫn chính.

Trang Nhà > Hành Trì Hàng Ngày > Cầu Nguyện và Hành Trì Mật điển > Giải Thích Ngắn Về Việc Cúng Dường Mạn Đà La Để Thỉnh Cầu Giáo Pháp